Yurtdışı Yatırımlar Takip Modülü

Değerli Kullanıcı,

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışında yaptıkları doğrudan yatırımlara ilişkin verilerin toplanması amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve dünyadaki örnekleri gibi “katılımı zorunlu” olan anket çalışmasına hoşgeldiniz.

Yurtdışı yatırımlarınıza ilişkin olarak sizlerden talep edilen kapsamlı verileri doğrudan Bakanlığımıza ulaştırabilmeniz amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen web tabanlı bu sistemin kullanım kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz.

T.C. Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Anketi - 2022 sistemi 10 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında açık kalacaktır.

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamında verilen yetkiyle, ülkemizde yerleşik kişilerin yurtdışındaki yatırımlarına ilişkin veriler, dünyadaki örnekleri gibi “katılımı zorunlu” olan bu çalışma ile derlenmektedir. Yaptırım hükmü, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3. Maddesi’nde yer almaktadır. İlgili mevzuata aşağıdaki linklerden ulaşmanız mümkündür

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (1567 sayılı Kanun)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) 

“OECD Doğrudan Yatırım Tanımları El Kitabı (Versiyon 4)” ve “IMF Ödemeler Dengesi Hesaplamaları El Kitabı (Versiyon 6)” ile ortaya konan tanım ve kaideler çerçevesindeki metodoloji ile uyumlu bir biçimde istenen bilgiler aşağıdadır;

1. Aşama – Yatırımcıya ilişkin Bilgiler
Ad/Unvan, Vatandaşlık/Vergi No, adres ve iletişim bilgileri

2. Aşama - Yurtdışı Yatırıma ilişkin Bilgiler
Yurtdışı yatırımın unvanı, sektörü, yatırım tipi, adres ve iletişim bilgileri ile varsa bu yurtdışı yatırıma bağlı olan diğer yurtdışı yatırımlara ilişkin bilgiler

3. Aşama - Yurtdışı Yatırımın Ortaklık Yapısına ilişkin Bilgiler
Yurtdışı yatırımdaki ortaklar ve sahip oldukları hisse oranları

4. Aşama - Sermaye Bilgileri
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yurtdışı yatırımlara ilişkin ödenmiş sermaye, rezervler, geçmiş yıllar kar/zarar ve kar /zarar; ayrıca istihdam edilen yerli ve yabancı personel sayısı, piyasa değeri ile varsa yurtdışı yatırıma ilişkin risk sigortası bilgileri; ayrıca, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde sermayeye nakit olarak eklenen, dağıtılan kardan sermayeye eklenen, dağıtılan kardan rezervlere eklenen meblağlar ile hissedarlara dağıtılan kar, yurtdışı yatırımın Türkiye ile olan ihracat - ithalat rakamları ve cirosu   

5. Aşama - Borç Alacak Bilgileri
Yatırımcı ve yatırımcıya ait yurtiçindeki grup şirketleri ile yurtdışı yatırım arasındaki ticari (ihracat/ithalat işlemleri nedeniyle oluşan), nakdi (kredi sözleşmesine bağlanmış) ve cari (herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın) borç ve alacaklar

6. Aşama - Ters Yatırım Bilgileri
Yurtdışı yatırımın Türkiye’de %10’dan daha az oranda sahip olduğu yatırımların Vergi No ve unvanı ile bu yatırımlardaki hisse oranı ve değeri

Modülümüze girilen veriler PDF formatında raporlanarak basılabilmekte veya bilgisayarınıza kaydedilebilmektedir.

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen firma veya kişi bazındaki veriler toplulaştırılarak Türkiye'nin yurtdışı yatırım stoku belirlenecek ve uluslararası kuruluşlara bildirimde bulunulacaktır. Veriler dış kullanıcılara açılmayacaktır.

Yurt dışına yönelik doğrudan sermaye yatırım verilerinin derlenmesi, firmalar arasındaki ilişkilerin giriftliği sebebiyle oldukça karmaşık ve istatistiki açıdan çalışılması zor bir alandır. Bu itibarla, IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşlarca oluşturulan standartlar çerçevesinde yapılan bu çalışma ile ödemeler dengesi ve uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerinin tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir bir şekilde derlenmesi sağlanacaktır.

Öte yandan, yurtdışında yapılacak yatırımlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, yurtdışı yatırımların gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak, sektör ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak, kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yurtdışındaki Türk yatırımlarının desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak Bakanlığımızın görevleri arasında yer almaktadır.

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ülkemizin yurtdışındaki yatırımlarının tespit edilerek yatırımcılarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışma ve girişimlerimizin etkinliğini artırmaktadır.

2016 yılından bu yana yaptığımız Anketlerin sonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yetkilendirme ve İçerik Yönetimi: Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Yatırım, Finans ve Yönetim Danışmanlığı Dairesi (ydyanket@ticaret.gov.tr)
© Programlama & Tasarım Ticaret Bakanlığı Bilgi İslem Dairesi Başkanlığı 2020 © Teknik Destek: Zekeriya KORKMAZ & Ragıp KILIÇ